Yoshio Nagahisa

Department of Surgery, Kurashiki Central Hospital, Japan