Jin-Long Chen

Department of Medical Informatics, Tzu Chi University, No.701, Sec. 3, Jhongyang Rd., Hualien 97004, Taiwan