Ingo Rudolf Keck

University of Regensburg, Germany