Chen Yi Chian

Department of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung 804, Taiwan

0000-0002-9396-6378