Sotiris Sotiriou

Pathology Department, Faculty of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Greece