Yong Xue

Financial Market Department, Bank of Xi’an, China

0000-0003-2734-4383