Dai Katayose

6) Miyagi Rifu Ekisaikai Hospital, Japan