Fukai Huang

ijing Tibetan Hospital, China Tibetology Research Center, Beijing, China