Ngoc Bich Duong

National Chung Hsing University, Taiwan