Gui-Qian Deng

Xingyi Normal University for Nationalities , Xingyi,GuiZhou 562400, P. R. China, China