Friederike Gunzel

University of Brighton, United Kingdom