Lihong Jiang

Shanghai Jiao Tong University, China