Mariana Dotcheva

University of Portsmouth, United Kingdom