Frederic D Y Zongo

University of Ouagadougou, Burkina Faso