Yavuz Ozmen

Erciyes University Medical School, Department of Emergency Medicine, Kayseri, TURKEY, Turkey