Li- Zhen Huang

National Chung Hsing University, Taiwan