Jian bo Song

Department of Emergency Medicine, Zhongshan Hospital, Dalian University, China