Anna Rafalska-Przysucha

Institute of Agrophysics PAS, Poland