Kang-Jian Liou

National Chin-Yi University of Technology, Taiwan