Lenka Frankova

University of Edinburgh, United Kingdom