Ahmad Abdullah

King Khaled Hospital, Hail,KSA (MD)., Saudi Arabia