Ryuichi Mitsuhashi

Otsu Red Cross Hospital, Japan