Zhang Zhi

Department of Thoracic Surgery, Chongqing Cancer Institute, Chongqing, China, China