Qian Chen

Faculty of mechanical engineering, Chongqing University of Technology, Chongqing 400054, China, China

0000-0003-3755-1511