Kosuke Shintani

Osaka Saiseikai Nakatsu Hospital, Japan