Yasuo Komori-Furuya

Tokai University, Japan

0000-0002-7208-718X