Yuki Nasu

Orthopaedic Foot and Ankle Center, Shiseikai Daini Hospital, Japan