Mark Rosenberg

Mark Rosenberg, MHBA Medizinische Klinik I Klinikum Aschaffenburg, Germany

0000-0002-6773-6739