Jing Tianjiao

College of life science, Jilin University, China