Ming-Yuan Chou

Department of Internal Medicine, Cheng Hsin Hospital, Taipei, Taiwan