Yuan-Xiang Yao

China Tobacco Hunan Industrial Corporation, China