Sara Peleg-Shani

Reuth rehabilitation hospital, Israel