Emine Guven Maiorov

Koc University, Turkey

0000-0002-7388-9811