Olga Novikova

University of Kentucky, USA

0000-0001-5402-2334