Olga Novikova

University of Kentucky, USA 0000-0001-5402-2334