Yuki Fujitsuka

Yokohama National University, Japan