Vsevolod Yugov

Tokyo Institute of Technology, Japan 0000-0002-0950-9482