Samine Sahbai

Nuclear Medicine Unit, University Hospital “Henri Mondor”, Paris, France