Chen Zhou

Northwestern Polytechnical University, China