Jie Ma

Professor in School of Pharmaceutical Sciences,Jilin University, 1266 Fujin Road, Changchun,Jilin, P.R. China, China

0000-0003-4415-6747