Chien-Jung Li

National Taipei Univ. of Tech., Taiwan