Yuk-kong Lau

Ruttonjee Hospital & Tang Shiu Kin Hospital, Hong Kong